×

شرایط استفاده از دوره ها

  • جلسات دوره های آموزشی آکادمی طلی نیا بر اساس بهترین روند یادگیری برنامه ریزی شده است و دانشجو ملزم به رعایت توالی دوره های آکادمی است.