×

برچسب: هدف

کنترل اضطراب در سخنرانی
24 آبان 1399

کنترل اضطراب در سخنرانی

محمد ظلی نیا
24 شهریور 1398

زیبا اندیشیدن را یاد بگیریم

محمد ظلی نیا
22 مرداد 1398

انگیزه درس خواندن در نوجوانان

محمد ظلی نیا
19 اردیبهشت 1398

هدف گذاری

محمد ظلی نیا
07 اردیبهشت 1398

۵ مسئولیت یک مدیر

محمد ظلی نیا
03 اردیبهشت 1398

مضطرب باشیم و پیشرفت کنیم

محمد ظلی نیا