×

برچسب: #كلام #سخنوري #محمدظلينيا #لحن #فن_بيان #سخنوري #تكنيك #ارتباطات #شيوايي_كلام #زيباسازي_كلام #انسجام_كلام #عملكرد #توانمندي #بيان #اشتياق #صحبت_كردن #ظلي_نيا #انرژي #شور_شوق

01 بهمن 1398

چرا سطح انرژیمون میاد پایین؟

محمد ظلی نیا
04 آبان 1398

چطور هدف تعیین کنیم؟

محمد ظلی نیا
30 مهر 1398

اولین قدم در ارتباط

محمد ظلی نیا
25 مهر 1398

خبر بد

محمد ظلی نیا
09 مهر 1398

چرا انگیزه نداریم؟!

محمد ظلی نیا
28 خرداد 1398

ترامپ فقیر بود

محمد ظلی نیا