×

برچسب: انگیزه

01 مهر 1398

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟

محمد ظلی نیا
24 شهریور 1398

زیبا اندیشیدن را یاد بگیریم

محمد ظلی نیا
09 خرداد 1398

هوش هیجانی چیست؟

محمد ظلی نیا
03 اردیبهشت 1398

مضطرب باشیم و پیشرفت کنیم

محمد ظلی نیا
23 فروردین 1398

کارمندانی با ۷۰ درصد کارایی

پست وبیکو