×

دسته: سخنرانی حرفه ای

10 تیر 1399

نمایش های مختلف شست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
31 خرداد 1399

تاثیر حرکات دست در گفت و گو

محمد ظلی نیا
26 اردیبهشت 1399

قبل از سخنرانی چه کارهایی انجام دهیم؟

محمد ظلی نیا
23 اردیبهشت 1399

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

محمد ظلی نیا
21 اردیبهشت 1399

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

محمد ظلی نیا
08 اردیبهشت 1399

چطور مثبت حرف بزنیم؟

محمد ظلی نیا
03 اردیبهشت 1399

داستان زندگی احد عظیم زاده

محمد ظلی نیا
18 فروردین 1399

ده نکته اساسی برای گفت و گوی رودررو

محمد ظلی نیا
06 فروردین 1399

داستان زندگی مریم میرزاخانی

محمد ظلی نیا
05 فروردین 1399

چرا باید فن بیان خوبی داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا