×

دسته: توسعه فردی

11 تیر 1399

ژست های دست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
10 تیر 1399

نمایش های مختلف شست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
04 تیر 1399

چگونگی رسم مایند مپ

محمد ظلی نیا
27 خرداد 1399

نکاتی که لحن شما را قدرتمند می کند

محمد ظلی نیا
18 خرداد 1399

چرا باید هدف داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
24 اردیبهشت 1399

داستان زندگی مانی خوشبین

محمد ظلی نیا
23 اردیبهشت 1399

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

محمد ظلی نیا
12 اردیبهشت 1399

ویژگی یک هدف خوب

محمد ظلی نیا
10 اردیبهشت 1399

داستان زندگی وارن بافت

محمد ظلی نیا
08 اردیبهشت 1399

چطور مثبت حرف بزنیم؟

محمد ظلی نیا