نتیجه عملکرد مثبت به همراه تفکر مثبت موفقیت است
021-88539565 - 09120699830
مهارت نه گفتن
2019/10/22 - 8 بازدید

دستیابی به پاسخ مثبت طرف مقابل,تنها یک روی سکه مذاکره است.روی دیگر سکه,توانایی نه گفتن و به عبارتی پاسخ مثبت ندادن به خواسته های طرف مقابل است. اغلب ما مشکل داریم برای نه گفتن,که بخاطر دو عامل است”خجولی یا پرخاشگری”

مطالعه  توان دیدن دنیا از نگاه دیگران