اگر می خواهی موفق شوی باید به یک قانون احترم بگذاری هرگز به خودت دروغ نگو
021-88539565 - 09120699830
مهارت نه گفتن (راهکار)
2019/10/25 - 6 بازدید

اولین قدم بعد از نه گفتن همیاری و همکاری با طرف مقابل است و بعد از آن دادن راهکار برای حل مشکل

مطالعه  هدف گذاری