×

دسته: مدیریت فردی

20 اسفند 1398

خودشناسی

محمد ظلی نیا
25 شهریور 1398

ارتباط مؤثر

محمد ظلی نیا
07 اردیبهشت 1398

5 مسئولیت یک مدیر

محمد ظلی نیا