×

دسته: فن بیان و سخنرانی

11 تیر 1399

ژست های دست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
10 تیر 1399

نمایش های مختلف شست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
31 خرداد 1399

تاثیر حرکات دست در گفت و گو

محمد ظلی نیا
18 خرداد 1399

چرا باید هدف داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
26 اردیبهشت 1399

قبل از سخنرانی چه کارهایی انجام دهیم؟

محمد ظلی نیا
23 اردیبهشت 1399

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

محمد ظلی نیا
21 اردیبهشت 1399

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

محمد ظلی نیا
08 اردیبهشت 1399

چطور مثبت حرف بزنیم؟

محمد ظلی نیا
06 اردیبهشت 1399

تکنیک های اعتبار بخشی به ارتباطات

محمد ظلی نیا
03 اردیبهشت 1399

داستان زندگی احد عظیم زاده

محمد ظلی نیا
02 اردیبهشت 1399

تکنیک های قوی کردن صدا

محمد ظلی نیا