×

دسته: آموزش و یاد گیری

11 تیر 1399

ژست های دست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
04 تیر 1399

چگونگی رسم مایند مپ

محمد ظلی نیا
18 خرداد 1399

چرا باید هدف داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
24 اردیبهشت 1399

داستان زندگی مانی خوشبین

محمد ظلی نیا
12 اردیبهشت 1399

ویژگی یک هدف خوب

محمد ظلی نیا
10 اردیبهشت 1399

داستان زندگی وارن بافت

محمد ظلی نیا
08 اردیبهشت 1399

چطور مثبت حرف بزنیم؟

محمد ظلی نیا
06 اردیبهشت 1399

تکنیک های اعتبار بخشی به ارتباطات

محمد ظلی نیا
03 اردیبهشت 1399

داستان زندگی احد عظیم زاده

محمد ظلی نیا
02 اردیبهشت 1399

تکنیک های قوی کردن صدا

محمد ظلی نیا
01 اردیبهشت 1399

داستان زندگی باربارا دی آنجلیس

محمد ظلی نیا